Slovar izrazov

Ker gre za dokaj novo področje, ki se v Sloveniji šele vzpostavlja, smo pripravili slovar izrazov, ki se uporabljajo na področju polnilnih postaj. Preverite pa tudi seznam pogostih vprašanj in ostale vsebine iz tega sklopa.

 

Osnovna izolacija – izolacija nevarnih delov pod napetostjo, ki zagotavlja osnovno zaščito.

Kabel – oprema, ki se uporablja za vzpostavitev povezave med EV in vtičnicami (primer A in primer B) ali za fiksni polnilec (v primeru C).

Polnilec – pretvornik, ki opravlja potrebne funkcije za polnjenje baterije.

Razred I – polnilnik z osnovno izolacijo kot zagotovilo za osnovno zaščito in zaščitna povezava kot zagotovilo za zaščito pred okvarami.

Razred II – polnilec z osnovno izolacijo kot zagotovilo za osnovno zaščito in dodatna izolacija kot zagotovilo za zaščito pred okvarami oziroma sta osnovna zaščita in zaščita pred okvarami zagotovljeni z ojačano izolacijo.

Zunanji polnilec za vozila – polnilnik, priključen na napeljavo prostorov AC napajalnega omrežja in zasnovan tako, da deluje povsem izven vozila. V tem primeru je vozilo napajano z enosmernim tokom.

Namenski zunanji polnilec – namenjen je uporabi posebnih vrst EV, ki imajo funkcijo nadzora polnjenja in/ali komunikacije

Polnilec v vozilu – polnilnik, nameščen na vozilu in namenjen za delovanje le na vozilu.

Polnjenje – vse funkcije, potrebne za pogoje standardne napetosti in frekvence AC izmeničnega toka na reguliran nivo napetosti/toka za zagotavljanje pravilnega polnjenja pogonskega akumulatorja EV in/ali oskrbe z energijo do vodila pogonskega akumulatorja EV, za delovanje električne opreme v vozilu na nadzorovan način za zagotovitev pravilnega prenosa energije.

Nadzorni upravljalec (nadzorno krmiljenje – CP) – nadzorni vodnik v kablu, povezan v kontrolno enoto ali v fiksni del EVSE in zemljo EV skozi kontrolno vezje v vozilu. Lahko se uporabi za izvajanje več funkcij.

Ozemljitev – dostopna priključna točka za skupno električno povezavo vseh izpostavljenih prevodnih delov.

Električno vozilo = EV – električno cestno vozilo je vsako vozilo, ki ga poganja vlečni tok elektromotorja iz akumulatorskih baterij za shranjevanje ali iz drugih prenosnih naprav za shranjevanje energije (za ponovno polnjenje, uporabo energije iz vira zunaj vozila kot npr. stanovanjski ali javni servis), ki je izdelano predvsem za uporabo na javnih ulicah, cestah in avtocestah.

Razred I EV – EV z osnovno izolacijo kot zagotovilo za osnovno zaščito in zaščitno povezavo kot zagotovilo za zaščito pred okvarami.

Razred II EV – EV, v katerem zaščita pred električnim udarom ni samo osnovna zaščita, ampak so izvedeni še dodatni ukrepi kot dvojna izolacija ali ojačana izolacija, kadar ni predvideno nobeno zagotovilo za zaščitno ozemljitev ali zanašanje na pogoje vgradnje.

Oprema za napajanje EV = EVSE – vodniki, vključno s faznim, z nevtralnim in zaščitnim vodnikom, spojke EV, pritrdilni vtikači, vsi drugi dodatki, naprave, električne vtičnice ali aparati nameščeni posebej za zagotavljanje energije iz napeljave prostorov do EV in če je treba, omogočajo komunikacijo med njima.

AC EV polnilne postaje – vsa oprema za zagotavljanje izmeničnega toka za EV, nameščena v ohišju in s posebnimi kontrolnimi funkcijami.

DC EV polnilne postaje – vsa oprema za dovajanje enosmernega toka EV, nameščena v ohišju izven vozila, s posebnimi kontrolnimi funkcijami in komunikacijo.

Izpostavljeni prevodni del – prevodni del opreme, ki se ga lahko dotaknemo in običajno ni pod napetostjo, lahko pa je pod napetostjo, kadar nastane napaka na osnovni izolaciji.

Neposredni dotik – stik oseb z deli pod napetostjo. Posredni dotik – stik oseb z izpostavljenimi prevodnimi deli, kadar odpove izolacija.

Del pod napetostjo – vsak prevodnik ali prevodni del, ki je pod napetostjo pri normalni uporabi.

Nevarni del pod napetostjo – del pod napetostjo, ki pod določenimi pogoji lahko povzroči električni udar.

Kontrolna enota / kabelski kontrolni boks – naprava, vgrajena v kabel, ki opravlja naloge nadzora in varnostnih funkcij.

Vtikač in vtičnica – sredstvo, ki omogoča ročno povezavo zvijavega kabla do fiksne napeljave.

Vtikač – del vtikača in vtičnice z vgrajenim ali priloženim zvijavim kablom, priključenim na vtičnico.

Vtičnica – del vtikača in vtičnice, namenjena fiksni napeljavi. Indikator moči – vrednost upora prepozna razred napajanja, prepoznan na vozilu.

Naprava za blokado – mehanska izvedba, ki drži vtikač ali konektor v položaju, ko je v pravilnem delovanju, in preprečuje nenamerni izklop vtikača ali priključka.

Spojka vozila – sredstvo, ki omogoča ročno povezavo zvijavega kabla do EV za namene polnjenja pogonskega akumulatorja.

Priključek vozila – del spojke vozila z vgrajenim (ali priloženim) zvijavim kablom, priključenim na AC napajalno omrežje.

Dovod vozila – del spojke vozila, vključen ali pritrjen v EV ali nanj fiksiran.

Funkcija – kakršen koli način, elektronski ali mehanski, da se zavarujejo in spoštujejo pogoji, povezani z varnostjo ali s posredovanjem podatkov, zahtevani za način delovanja.

Nadzorna (krmilna) funkcija – kakršen koli način, elektronski ali mehanski, da se zavarujejo pogoji, povezani z varnostjo ali s posredovanjem podatkov, zahtevani za način delovanja.

Funkcija prisotnosti (bližine) – električno ali mehansko sredstvo, v spojki za označevanje prisotnosti priključka vozila v vozilu.

Standardizirana vtičnica – vtičnica, ki izpolnjuje zahteve iz katerega koli IEC in/ali nacionalnega standarda.

Zaščitna naprava na preostali/diferenčni tok – RCD – mehanska stikalna naprava, zasnovana tako, da prenaša ali prekinja tokove v normalnih pogojih obratovanja in povzroči odprtje kontaktov, ko diferenčni tok preseže dovoljene tokove.

Impulzni način polnjenja – polnjenje akumulatorjev z uporabo moduliranega enosmernega toka.

Standardni vmesnik – vmesnik, ki je opredeljen s katerim koli od naslednjih standardov IEC: 60309-1, IEC 60309-2 ali IEC 60884-1, in/ali nacionalnim standardom, ki ima enak obseg in ni opremljen s kakršnimi koli dodatki ali pomožnimi kontakti.

Osnovni vmesnik – vmesnik, kot je opredeljeno v standardu IEC 62196-1 in za katerega je funkcionalni opis podan v poglavju 8.3.

Univerzalni vmesnik – vmesnik, kot je opredeljeno v standardu IEC 62196-1 in za katerega je funkcionalni opis podan v poglavju 8.4.

Priključni hibrid ("Plug in" hibridno električno cestno vozilo - PHEV) – električno vozilo, ki lahko polni napravo za shranjevanje energije iz zunanjega vira in lahko dobi del svoje energije iz drugega vira.

Kabelski podaljšek – sestav, ki sestoji iz zvijavega kabla ali kabla, opremljenega z vtikačem in s priključkom za standardni tip vmesnika.

Adapter (podaljšek) – prenosni pripomoček, izdelan kot sestavljena enota, ki vključuje vtikač in eno vtičnico. Notranja uporaba – oprema, oblikovana tako, da se uporablja izključno na vremensko zaščitenih lokacijah.

Zunanja uporaba – oprema, oblikovana tako, da se lahko uporablja na nezaščitenih vremenskih lokacijah. Inteligentni merilni sistem – pomeni elektronski sistem, ki lahko meri porabo energije, ob čemer doda več informacij kot običajni števec, ter lahko pošilja in prejema podatke z uporabo elektronske komunikacije.

Kontrolna funkcija polnjenja vozila = VCCF – funkcija v vozilu, ki kontrolira polnilne parametre zunanje DC EV polnilne postaje.

Javna polnilna postaja – polnilna postaja za polnjenje EV, postavljena na javnosti dostopnih površinah, na katerih lahko polnijo električna vozila vsi uporabniki EV.

Polzasebna polnilna postaja – polnilna postaja za polnjenje EV, postavljena na javnosti dostopnih površinah, katerih uporaba je namenjena le določenemu krogu uporabnikov (na primer zaposleni in obiskovalci na parkirišču podjetja ali stanovalci na parkirišču, kjer je polnjenje omogočeno le z identifikacijo stanovalca).

Zasebna polnilna postaja – polnilna postaja za polnjenje EV, priključena na notranje omrežje gospodinjskega odjemalca.

Distribucijsko omrežje – omrežje za distribucijo električne energije odjemalcem.

Priključek – sestav električnih vodov in naprav visoke, srednje ali nizke napetosti, ki je potreben za priključitev uporabnika na omrežje, in ga SODO opredeli v soglasju za priključitev.

Priključno mesto – mesto, kjer se uporabnikov priključek vključi v distribucijsko omrežje.

SODO – izvajalec javne gospodarske službe, dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije.

SONDO – pomeni sistemska obratovalna navodila distribucijskega omrežja električne energije.

 

V Direktivi 2014/94/EU se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

Električno vozilo – pomeni motorno vozilo, opremljeno s pogonskim sklopom, ki vključuje vsaj en neobroben električni stroj kot pretvornik energije z električnim sistemom za shranjevanje energije z možnostjo ponovnega polnjenja, ki ga je mogoče zunanje polniti.

Polnilno mesto – pomeni vmesnik, preko katerega je mogoče polniti eno električno vozilo ali zamenjati baterijo enega električnega vozila.